Informacje
Szkoła

 
Historia szkoły w Teresinie
[Rozmiar: 5176 bajtów] [Rozmiar: 4702 bajtów]

[Rozmiar: 1489 bajtów] [Rozmiar: 10846 bajtów]espół [Rozmiar: 9475 bajtów]zkół [Rozmiar: 10926 bajtów]olniczych
w [Rozmiar: 6987 bajtów]eresinie [Rozmiar: 1489 bajtów]
[Rozmiar: 10719 bajtów]istoria [Rozmiar: 9475 bajtów]zkoły


Do 1970 roku na terenie powiatu sochaczewskiego istniało osiem Szkół Przysposobienia Rolniczego. Mieściły się ona najczęściej w budynkach szkół podstawowych.
W kwietniu 1970 roku Wydział Oświaty i Kultury w Sochaczewie ustalił, że trzy szkoły zostaną rozwiązane, natomiast na ich miejsce powstaną dwie nowe: Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Nowej Suchej i ZSR w Szymanowie. Przy doborze lokalizacji brano pod uwagę:
[Rozmiar: 916 bajtów] dużą ilość rolniczych terenów,
[Rozmiar: 916 bajtów] zwiększającą się liczbę uczniów tych miejscowości i ich okolic chętnych do kształcenia się w tym kierunku,
[Rozmiar: 916 bajtów] idealne warunki lokalne, gdyż w Szymanowie, Skotnikach i w Kawęczynie znajdowały się Państwowe Gospodarstwa Rolne, gdzie młodzież miała by możliwość odbywania zajęć praktycznych.

Skupiając się na Szymanowskiej Zasadniczej Szkole Rolniczej należy dodać iż na jej dyrektora powołano Bronisława Dominiaka. Ze względu na coraz to mniejszą liczbę osób chętnych do kształcenia się w tym kierunku, Szkoła Rolnicza w Szymanowie została zlikwidowana.

We wrześniu w 1973 roku utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną w Teresinie. Tym razem braną pod uwagę:
[Rozmiar: 916 bajtów] zdecydowane lepszy od Szymanowa punkt komunikacyjny (dworzec autobusowy i kolejowy),
[Rozmiar: 916 bajtów] większa możliwość rekrutacji,
[Rozmiar: 916 bajtów] znaczącą ilość gospodarstw rolnych prowadzących produkcję sadowniczą i warzywniczą w Teresinie i jego okolicach,
[Rozmiar: 916 bajtów] możliwość odbywania praktyk rolniczo-ogrodniczych.
[Rozmiar: 160767 bajtów] Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Teresinie była kontynuacją ZSR w Szymanowie. Dokonano jednak zmiany z profilu ogólno rolnego na ogrodniczy, który realizowano do 1977 roku. Pierwszym dyrektorem był mgr Aleksander Kaźmierczak, natomiast po nim rządy objął inż. Józef Cupryś.
Szkoła mieściła się w Hotelu Robotniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przyszłość”, lecz dyrektor starał się o przeniesienie jej do Centralnego Ośrodka Ludowego Zespołów Sportowych w Teresinie występując z odpowiednim pismem do Urzędu Gminy. Prośbę rozpatrzono pozytywnie i szkołę przeniesiono do nowego lokalu.
Kolejnym dyrektorem była mgr Genowefa Kujawa [Rozmiar: 94704 bajtów] (od roku szkolnego 1976/77), która wprowadziła zajęcia wychowania fizycznego.
W tym samym roku zainteresowanie kierunkiem rolniczym spadło, dlatego 1977 roku zmieniono profil z ogrodniczego na profil mechanizacji rolnictwa i powołano trzyletnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Pracujących przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Teresinie.
Po odejściu na emeryturę mgr Genowefy Kujawy, funkcję dyrektora objął mgr inż. Stanisław Wójcik (od roku szkolnego 1977/78).
Po 1982 roku szkoła nosiła nazwę Zespół Szkół Rolniczych w Teresinie, a w jej skład weszły:
[Rozmiar: 916 bajtów] Zasadnicza Szkoła Rolnicza,
[Rozmiar: 916 bajtów] Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa,
[Rozmiar: 916 bajtów] Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Pracujących.

Zajęcia szkół zawodowych odbywały się w domkach campingowych. [Rozmiar: 69743 bajtów] Warunki były bardzo trudne, a mimo to szkoła cieszyła się coraz to większym powodzeniem. Dlatego kolejnym dużym krokiem w historii naszej szkoły był pomysł budowy nowego budynku szkolnego. Prace rozpoczęły się w 1989 roku. Stopniowo oddawano do użytku kolejne części istniejącego dziś obiektu. W 1995 roku zostały zakończone wszystkie prace.
Fundusze na budowę szkoły uzyskano z Ministerstwa Rolnictwa (15,5 miliarda starych złotych), a także od rodziców. Duży wkład przy budowie szkoły mieli jej uczniowie.
[Rozmiar: 129347 bajtów] W 1993 roku wydano zgodę na otwarcie:
[Rozmiar: 916 bajtów] Pięcioletniego Technikum na podbudowie szkoły podstawowej
[Rozmiar: 916 bajtów] Trzyletniego Technikum na podbudowie szkoły zasadniczej.
W latach 1995/98 trwała budowa warsztatów szkolnych, które na czas zostały oddane do użytku.
Od 1997 roku funkcjonowało pięcioletnie Liceum Agrobiznesu na podbudowie szkoły podstawowej. [Rozmiar: 91268 bajtów]
7 stycznia 2002 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia, poświęcenie sztandaru i otwarcie hali sportowej, której budowę zakończono 25 sierpnia 2001 roku.[Rozmiar: 4902 bajtów]


Obecnie w skład Zespołu Szkół w Teresinie wchodzą
(od roku szkolnego 2002/03):


[Rozmiar: 916 bajtów] Liceum Ogólnokształcące o profilu dziennikarskim (3-letnie),
[Rozmiar: 916 bajtów] Liceum Profilowane (3-letnie),
[Rozmiar: 916 bajtów] Technikum Agrobiznesu (4-letnie),
[Rozmiar: 916 bajtów] Technikum Mechanizacji Rolnictwa (4-letnie),
[Rozmiar: 916 bajtów] Technikum Mechaniczne Samochodowe (4-letnie),
[Rozmiar: 916 bajtów] Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia),
[Rozmiar: 916 bajtów] Technikum Wieczorowe dla Dorosłych.


Informacje zaczerpnięte z Pracy Dyplomowej
Katarzyny Wróbel "Działalność oświatowa
Zespołu Szkół Rolniczych w Teresinie"
(nr. albumu 7834)
oraz z Kroniki Szkolnej